Yhdistyksen säännöt

SÄÄNNÖT

Riipin Kyläyhdistys ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riipin Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Sodankylän kunta, toimialueena
Riipin kylä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Riipin Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana sekä pyrkii edistämään kylän asukkaiden
toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja
kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;
kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan
päätöksentekoon eri organisaatioissa.
tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä
osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, osallistumalla koulun
työskentelyyn ja järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia.
tiedottaa toiminnastaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja sekä hakemuksen perusteella myönnettäviä julkisia ja/tai yksityisiä kehittämisvaroja,
omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja arvopapereita,
harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna
arpajaisia ja myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä järjestää muita huvitilaisuuksia.
Yhdistys voi harjoittaa kauppa-, kioski- ja ravintolaliikettä, kutakin vain yhdessä toimipaikassa.
Yhdistys voi toimia työnantajana toteuttaessaan §2 mainittuja toimintoja.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta
kiinnostuneet 15-vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän
jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Sen katsotaan alkavan
ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, johtokunta voi hyväksyä
yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän
kannattajajäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille.
Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksut maksamatta kahden vuoden ajalta tai
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut viisi (5) varsinaista jäsentä sekä 2 yleisvarajäsentä.
Johtokunnan toimivuosi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunnan jäsenistä vuosittain puolet tai
lähinnä puolet on erovuoroisia. 1. vuotena erovuoroiset ratkaisee arpa.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten
työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen
edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Asia ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen
toiminnantarkastajille vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on
palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä tammihuhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta
katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten johtokunnalta kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen
varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai
ilmoitettava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai Riipin kylän yleisellä
ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokoukset

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään
sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien
hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto
kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa
aihetta.
5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
7. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien
palkkioista.
8. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja
kannattajajäsenmaksun suuruus.
9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
tarkastamaan tilejä ja hallintoa.
11. Valitaan edustaja/ edustajat valtakunnallisiin järjestöihin.
12. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta
sääntöjen 7 § määräämissä rajoissa.
13. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista
johtokunnalle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää
ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa vuosikokoukselle
esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen
on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava
kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta
edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä
jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen
purkamisesta päättävä kokous päättää.

11 § Yleissäännös

Muilta osin noudatettakoon lakia yhdistyksistä.